Vedtægter - Nørre Asmindrup Forsamlingshus

Gå til indhold

Vedtægter

Om huset
Vedtægter 2023

Vedtægter
Vedtægter 2012:
§ 1.
Den selvejende institution Nr. Asmindrup Forsamlingshus har hjemsted i Odsherred kommune. Institutionen er en fortsættelse af den i 1902 stiftede forening Asmindrup Forsamlings- og Øvelseshus.
§ 2.
Institutionens formål er at virke som møde og samlingssted for egnens befolkning, herunder folkeligt, kulturelt og sportsligt arbejde.
§ 3
Den selvejende institution står som ejer af ejendommen 5-g m.fl.
Som medlemmer kan alle optages.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art, men har ret til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen, hvor ingen kan afgive mere end en stemme.
§ 4
Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor(er)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutning om ændring af vedtægter kan dog kun finde sted efter reglerne i § 10.
§ 5
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de på egnen udkommende dagblade.
Ethvert forslag, som ønskes behandlet, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom, eller når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt. Varsling herom jf. § 5.
§ 7.
Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Medlemskort gælder fra 1. januar til 31. december, og kontingentet skal være betalt 1. marts for at give stemmeret på den ordinære generalforsamling i marts. Institutionens anliggender varetages af en bestyrelse som kan bestå fra 5 til 7 medlemmer, som har den overordnede ledelse, herunder dens økonomi. Det påhviler bestyrelsen at påse, at institutionen ledes i overensstemmelse med sit formål ifølge § 2.
Bestyrelsen samt 2 revisorer vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning, hvis et medlem kræver der. Valget gælder for en periode på 2 år. Afgang sker med 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal og 3 på ulige årstal. Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år. Desuden vælges 2 suppleanter for bestyrelsen og 1 suppleant for revisorerne. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted for alle.
Bestyrelsen konstituerer sig i umiddelbar fortsættelse af generalforsamlingen.
Ved bestyrelsesmøder skal der føres en protokol, der underskrives af deltagende bestyrelsesmedlemmer, ved generalforsamlingen af dirigenten.
§ 8
Den til institutionens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved indtægter fra udlejning af lokaler, kontingenter, arrangementer, offentlige og private tilskud, samt eventuelt ved indsamling blandt egnens befolkning om nødvendigt ved belåning af institutionens ejendom. Institutionens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendig til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter i forsamlingshusets navn. For institutionens forpligtigelser hæfter alene aktiver, idet bestyrelse eller tilsluttende medlemmer ikke hæfter personligt.
§ 9.
Bestyrelsen sørger for forsamlingshusets drift og i givet tilfælde ved ansættelse af vært og oprettelse af en ansættelseskontrakt.
§ 10.
Ændringer af nærværende vedtægter foretages på den ordinære generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Ophævelse af institutionens virksomhed kan kun foretages når 2/3 af samtlige fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Forslag til ophævelse skal inden hver generalforsamling bekendtgøres i et eller flere af de lokale dagblade.
§ 11.
I tilfælde af ophævelse af institutionen, afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af institutionens formue til almennyttige og kulturelle formål i Asmindrup sogn.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2012.
Som dirigent: __________________________
Steen Friis
I bestyrelsen:
_____________________ _____________________ _____________________
Flemming Jensen, Kim Skovlund. Ellinor Stolshøj
_____________________ _____________________ _____________________
Hanne Sandø Jensen. Myrna Jensen og Ib Schønning

Forside | Udlejning | Om Huset | Arrangementer | Billeder | Medlemmer | Miljø | Generel sitemapTilbage til indhold