Rygepolitik - Nørre Asmindrup Forsamlingshus

Gå til indhold

Rygepolitik

Om huset


Bestyrelsen har på et møde den 23.8.2007 besluttet at tolke ”Rygeloven” på følgende måde:

- Ved private fester er det lejer, som afgør, om der må ryges til lejligheden.
- Ved forsamlingshusets arrangementer hvor hele huset anvendes, f.eks. revy, gælder loven, som siger, at der er rygeforbud på serveringssteder.
- Dog, hvis det kan lade sig gøre f.eks. i forbindelse med fællesspisninger eller andre lignende arrangementer, vil vi indrette rygerum i den lille sal. Vi må dog gøre opmærksom på, at man, ifølge loven, kun må medbringe drikkevarer i rygerum.
Bestyrelsen har på et møde den 17.9.2009 drøftet den nye e-cigaret, og besluttet at den, da den er fuldstændig ufarlig, må "nydes" i Forsamlingshuset.

Rygeloven
Den 15. august 2007 trådte den nye rygelov i kraft, hvilket betyder at det nu er forbudt at ryge indendørs på danske arbejdspladser. Det er arbejdsgivers ansvar, at rygeloven bliver overholdt. Det er også arbejdsgiveres pligt at sørge for, at der i virksomheden er en skriftlig rygepolitik, og at denne politik bliver overholdt af alle medarbejdere. Uanset hvordan den skriftlige rygepolitik udformes og videreformidles skal det fremgå tydeligt for medarbejderen, at det nu gælder og at overtrædelse vil få konsekvenser for ansættelsesforholdet.
En rygepolitik skal som minimum indeholde oplysninger om, hvor der må ryges, og hvad konsekvensen af en eventuel overtrædelse af politikken er. Det er arbejdsgiver, der har ansvaret for, at medarbejderne overholder reglerne. Arbejdsgiver skal derfor skride ind, hvis en medarbejder overtræder reglerne i rygepolitikken.

I loven findes en række krav til rygepolitikken, hvor der bl.a. kan indrettes rygerum, at rygning kan tillades i lokaler for én person herunder biler:

Rygerum: Er et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke tjene som gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funk­tioner, som anvendes af andre. En rygekabine er en fritstående enhed med udluftnings- eller ventilationssystem.

Enkeltmands kontorer og biler: Betingelsen for at tillade rygning i arbejdslokaler for én person er, at ingen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Lokalet kan dog godt benyttes af flere personer på skift, men det vil være en forudsætning, at der kan udluftes effektivt. Et arbejdslokale for én person kan være et kontorlokale, men det kan også være f.eks. førerhuset i en lastbil, i et lokomotiv eller førerkabinen i en kran. Om et arbejdslokale kan betragtes som et arbejdslokale for én person, skal vurderes særligt ud fra, i hvilket omfang lokalet anvendes som mødelokale eller til personale-, klient, -patient- eller publikumskontakt samt lokalets udluftningsmuligheder og adgangsforhold.
Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at reglerne i rygeloven bliver overholdt. Arbejdstilsynet gør dette i forbindelse med deres normale tilsynsbesøg. Overtræder arbejdsgiver loven ved f.eks. at tillade rygning i strid med loven eller ikke at have udarbejdet en skriftlig rygepolitik, kan arbejdsgiveren blive pålagt en bøde.Overtræder en medarbejder rygepolitikken, vil dette normalt ikke kunne anses for at være en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, og medarbejderen kan derfor ikke uden videre bortvises eller opsiges. Man bør i stedet give medarbejderen en skriftlig advarsel, hvor det gøres klart for medarbejderen, at såfremt forseelsen gentages, vil det medføre en opsigelse af ansættelsesforholdet. Gentager medarbejderen herefter forseelsen, vil det som udgangspunkt være en berettigelse til at opsige den pågældende medarbejder. Det kommer dog an på en konkret vurdering, hvorvidt en opsigelse kan anses for berettiget. Der bør derfor søges juridisk rådgivning, før en medarbejder afskediges for overtrædelse af rygepolitikken.
(August 2007 - KVF)


Forside | Udlejning | Om Huset | Arrangementer | Billeder | Medlemmer | Miljø | lt Generel sitemap


Tilbage til indhold